Brunstad Christian Church Grenland (BCC Grenland) er en kristen forening som er forankret i samme tro og lære som Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith (1871 – 1943). BCC Grenland er på denne måten tilknyttet BCC gjennom vårt felles formål, men er både juridisk og økonomisk en selvstendig ideell forening.

Våre medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, men ønsker alle å samles om vår felles kristne tro. Menigheten tilbyr forkynnelse og felleskap som kan føre til et utviklende kristenliv. BCC Grenland ønsker å tilrettelegge for et utviklende og aktivt kristenliv som barn, ungdom og voksen.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Chrsitian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no

 

Våre verdier

BCC Grenland slutter opp om de verdier som er forankret i BCC sentralt., og ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet.

BCC Grenland bør kunne kjennetegnes ved følgende holdninger og livsførsel:

 • Respekt
 • Sannhet og rettferdighet
 • Arbeid for barn og ungdom
 • Kjærlighet og omsorg
 • Personlig frihet
 • Samfunnsansvar

Mer om BCC sine verdier, kan du lese på bcc.no

 

Om BCC

Brunstad Christian Church (BCC) er et kristent trossamfunn og ideell forening med opprinnelse i Norge, og som har internasjonal utbredelse. I Norge har BCC rundt 8200 medlemmer fordelt på 19 lokalmenigheter, i tillegg til lokale foreninger i rundt 50 land over hele verden.

BCC oppsto i Norge 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse, og er et resultat av hans liv og virke. BCC har Bibelen som autoritet og basis for all virksomhet. Frivillig arbeid og gaver utgjør grunnlaget for all virksomhet i menighetslivet, og BCC har ingen betalte forkynnere.

BCCs medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, og kommer fra forskjellige samfunnslag, men ønsker å samles om den kristne tro.

 

Tidligere omtalt som Smiths Venner

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunn av navnet på vår grunnlegger Johan O. Smith, men dette har aldri vært menighetens navn.

Les mer om dette på bcc.no

Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og dernest i den bibelske lære og de verdier som menighetens grunnlegger Johan O. Smith beskrev. Vårt trosfundament er felles med de fleste lutherske kristne, og baserer seg på rettferdiggjørelsen av tro alene, der vi får våre synder tilgitt ved å tro på det. Deretter skjer en videre utvikling av et personlig kristenliv ved lydighet mot troen, som Bibelen kaller «helliggjørelse».

Jesus gav oss en misjonsbefaling og han ber alle som tror på Ham å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler av Ham. Arbeid for å bevare barn og ungdom fra nedbrytende krefter og vekke dem for de verdier som ligger i det liv Jesus har åpenbart, står sentralt i vår virksomhet, både internt i menigheten og eksternt.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no, og aktivkristendom.no.

 

Oppbyggelse

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all vår virksomhet. Vårt trosgrunnlag er forankret i Bibelen som Guds ord, og den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for. Johan Oscar Smith praktiserte og underviste om et liv med omsorg for den enkelte og med et særlig fokus på gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette fundamentet bygger BCC Grenland videre på.

Søndagsmøte

En sentral del av menighetslivet i BCC Grenland er de faste ukentlige søndagsmøtene. Her er hele menigheten velkommen; både barn, unge, voksne og eldre. På disse samlingene legges det vekt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet gjennom bønn, sang, forkynnelse og andre tidsaktuelle virkemidler. Søndagsmøter kan sammenliknes med gudstjenester eller andre religiøse samlinger. Omtrent hver søndag samles medlemmene i BCC til møter i sin lokale menighet. Her får man høre det budskapet Jesus kom med, samt andre temaer fra Bibelen.

Her kan du lese et innlegg på BCC.no om det å være en deltakermenighet:

https://bcc.no/2020/01/hva-er-en-deltakermenighet/

Søndagsskole

I tillegg til de faste ukentlige søndagsmøtene er det også lagt til rette for tilpasset søndagsskole for alle barn mellom 4 og 12 år. Her får de lære mer om Jesus og Bibelen, formidlet på en enkel måte så de lettere kan forstå. Målet med søndagsskolen er at barna kan lære mer om hvem Jesus var, og at han kan bli en venn for dem i barneårene, og hvis de ønsker, gjennom hele livet.

Møter for ungdom

Ungdommen har i tillegg til søndagsmøtene en egen samling hver uke. Temaene er ofte forenklet og har fokus på de utfordringer som en ungdom møter i hverdagen. I de siste årene har det også blitt arrangert flere tv-sendinger og samlinger fra BCC sentralt med fokus på trosopplæring, slik at de unge skal kunne forstå budskapet og blir interessert i å lese mer i Bibelen og BCC sin egne litteratur.

I etterkant av samlingene blir det lagt til rette for å møtes til en kaffe i kaffebaren, samt mulighet for ulike aktiviteter i tilstøtende aktivitetsarealer.

På vinterstid avholdes samlingene innendørs på Grasmyr, og på sommertid har vi ofte samlingene Risøya i Langesundsfjorden. Disse samlingene blir ofte etterfulgt av grilling, gode samtaler og aktiviteter for barn og unge.

 

Fester og arrangementer

I tillegg til våre ukentlige samlinger, gjennomfører menigheten en rekke fester, arrangementer og markeringer. Denne typen arrangementer gir gode muligheter til musikalske og kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant medlemmene. Her finnes det passende arenaer der ikke minst barn og unge har muligheter til å bruke talent og evner til glede for andre.


I BCC har vi noen tradisjoner. Disse tradisjonene foregår oftest i en sosial sammenheng, og gjentas årlig, eller etter behov som f. eks bryllup.

Her kan du lese kort om de mest sentrale tradisjonene.

 

Barnevelsignelse

«Når nye barn blir født ønskes de velkommen i menigheten med noe som kalles barnevelsignelse. Barnevelsignelsen foregår med bønn og sang for de små barna, der foreldrene blir oppmuntret til den viktige oppgaven det er å ta godt vare på barnet. Hele menigheten deltar, og medlemmene gleder seg over de barna som blir båret fram for menigheten.»

«I BCC er det ikke et krav om å døpes for å være medlem, og regnes ikke som et kriterie for å bli frelst. Dette er noe man velger personlig, derfor skal man være voksen nok til å kunne ta et selvstendig valg. Dåp er et tegn på at man velger å leve et nytt liv med Jesus som frelser og veileder, og man inngår en samvittighetspakt med Gud. Ved dette viser man både for Gud og menigheten at man ønsker å leve et kristent liv.»

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

 

Nattverd

«Nattverd er et sakrament, en hellig handling som gjøres til minne om Jesu siste måltid med disiplene sine. Her deler menighetens medlemmer brød og vin med hverandre, og minnes hva som skjedde under påsken for ca. 2000 år siden. De fleste voksne deltar i dette, men det er også frivillig. Noen kirkesamfunn har nattverd hver søndag, men i BCC skjer dette vanligvis kun én gang i året i forbindelse med påsken.»

 

Konfirmasjon

«Konfirmasjon er egentlig en bekreftelse av dåpen som ble gjort som barn, men i BCC har vi ikke barnedåp. Likevel får ungdommer i konfirmasjonsalder, i likhet med mange andre, opplæring i den kristne tro.

Etter noen måneder med trosundervisning, markeres dette med en stor fest hvor hele menigheten er samlet. Her er det fokus på ungdommene, hvor de får ros, oppmuntring og gode råd med seg på veien til voksenlivet. God mat, konkurranser og underholdning hører også med under feiringen. Dette gjøres forskjellig i hver menighet, og familiene markerer også denne dagen litt forskjellig, etter eget ønske.»

Bryllup er en viktig merkedag og som offentlig registret trossamfunn har BCC hatt vigselsrett siden 2003 hvor Bibelens ord om kjærligheten er en sentral del av innholdet i vigselsritualet. Alle BCCs lokalmenigheter i Norge inkl. BCC Grenland har en forstander eller annen egnet tillittsperson med vigselsmyndighet.

Les mer om hvordan bryllup feires i BCC her.

 

Julefeiring

Det at Jesus kom til jorden og ble vår frelser er noe av det viktigste vi kan feire som kristne. I flere lokalmenigheter er det tradisjoner for å komme sammen på julaften for å lese juleevangeliet og synge felles sanger. I BCC Grenland har vi de siste årene arrangert en førjulsfest tidlig i desember, hvor høytlesning av juleevangeliet, sang og musikk og aktiviteter for barna står i fokus. Julehøytiden er en tid for tradisjoner, hvor familie og barna står i fokus.

BCC Grenland opplever sterkt vekst og vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt aktivitetstilbud og egne fasiliteter. Vår ambisjon er at alle våre medlemmer skal ha tilbud om forkynnelse og aktiviteter i et sunt og positivt miljø, tuftet på kristne verdier.

Tabellen under viser en vekstmatrise fra 2010 og frem til i dag, fordelt på noen aktuelle aldersgrupper.

 

 

Forstanderskapet i BCC Grenland har ansvar for forvaltningen av menighetens lære og har ansvaret for menighetens arrangementer og kristelige innhold. BCC Grenland har ingen betalte forkynnere, alt forkynner- og omsorgsarbeid foregår på frivillig basis.

Forstander har ansvar for å føre trossamfunnets medlemsregister, og har myndighet til å utføre vigsler.

 

Erling Riis Nilsen

Helge Nilsen

Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres av et samlet styre. Styremedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg, eller til nytt styre velges i årsmøte for medlemmene i BCC Grenland.

 

Åsmund Gusfre
 

Styrets leder

Bjørg Ditlefsen
 

Styremedlem

Ole Johan Helgesen
 

Styremedlem

Robert Nilsen
 

Styremedlem

Renathe Fuglset
 

Styremedlem

Eliza Aslaks
 

Styremedlem

BCC Grenland er en norsk forening og ideell organisasjon registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (org.nr. 980 515 842).

BCC Grenland er organisert som selvstendig forening både økonomisk og juridisk, og er ansvarlig for en rekke administrative og økonomiske funksjoner. Alle lokalmenigheter har tilknytning til BCC gjennom formålsbestemmelsen i egne vedtekter.

Les mer om dette på bcc.no

Fra begynnelsen på 1900-tallet

Vi regner at Menigheten i Grenland hadde sin begynnelse da Marie og Andreas Nilsen giftet seg i 1917 og bosatte seg i Brevik. Andreas Nilsen begynte å virke i en liten flokk kvinner hans mor hadde kontakt med, og oppsøkte også andre kristne forsamlinger på sitt hjemsted. Han vitnet der om det evangelium han hadde fått tro på gjennom sin kontakt med Johan O. Smith. I de første årene var det ikke mange som deltok på hans møter, og det holdt lenge med å samles i en liten stue.

Tiden fra 1934

I 1934 gikk det en åndelig vekkelse i hele landet, og denne spredte seg også til Grenlandsområdet og ble starten på en ny tid. Antall venner økte betydelig i disse årene, og det var behov for å leie forskjellige forsamlingslokaler til å holde møter. På disse møtene kom Andreas Nilsen i kontakt Rudolf Schwaiger som var en fengende evangelisk taler og en begavet pianist. Mange mennesker kom for å høre han spille og flere ble grepet av det evangeliet som ble talt og begynte å gå på møtene. I 1937 flyttet Rudolf Schwaiger til Skien, og han fikk ansvaret for virksomheten der. Dette er nok bakgrunnen for at vi i Grenlandsområdet også har gått under kallenavnet «Schwaigere».

Skien

Rudolf Schwaiger og hans kone kjøpte i 1941 et hus i Mælagata 9 i Skien. Her ble det holdt husmøter og i 1961 ble de to stuene i første etasje slått sammen og gjort om til møtelokale. Menigheten i Skien hadde fra det tidspunktet et fast tilholdssted, hvor det ble holdt møter, søndagsskole og fester. Menigheten i Skien hadde sitt lokale her frem sammenslåingen i 1998.

Porsgrunn

I Porsgrunn ble det leid forskjellige lokaler til møter etter at de private stuene ble for små. Blant annet ble Wergelands lokale og Godtemplarlokalet benyttet. I 1956 fikk menigheten i Porsgrunn kjøpt et hus i Rolandsvei 19 på Kjølnes hvor første etasje ble benyttet som forsamlingslokale. Etter en brann høsten 1981 ble huset påført store skader, men ble restaurert og utvidet slik at salen ble stor nok til å romme vennene fra Porsgrunn og Skien. Samarbeidet mellom de to menighetene ble nå tettere og etter hvert ble all virksomhet felles for disse to menighetene.

Brevik

I Brevik ble det også i mange år leid ulike lokaler til møtevirksomhet. Blant annet ble Avholdslokalet, Hermansens lokale og den såkalte «Brakka» i Dalen benyttet. I 1964 fikk menigheten i Brevik sitt eget lokale i Eidangerveien 10, også kalt «Schous løkke». Antall venner i Brevik økte, og på slutten av 70-tallet ble det for lite. Huset ble i 1981 restaurert og det ble oppført et tilbygg som stod ferdig i 1982. Etter utvidelsen var salen så stor at den kunne romme alle vennene i hele Grenlandsområdet.

Tiden fra 1991

På starten av 90-tallet ble lokalet i Eidangerveien 10 igjen for lite, og det var behov for større og mer moderne fasiliteter som var bedre tilrettelagt for barn- og ungdom. Flere alternativer ble utredet og valget falt på Sundbyveien 233 på Grasmyr i Bamble kommune.

Byggearbeidene startet i 1996 og det ble i ca. 2 år lagt ned en stor dugnadsinnsats fra alle vennene i Brevik for å få realisert det nye prosjektet.

I Porsgrunn og Skien var det også behov for å gjøre noe med lokalet for å tilpasse det bedre for barn- og ungdom. I den forbindelse ble det tatt opp om ikke tiden var inne for å slå sammen de tre menighetene i Grenland

Gleden var stor da vi den 17. oktober i 1998 kunne innvie et splitter nytt aktivitetssenteret på ca. 6000 m² med en romslig forsamlingssal, hvor det var lagt spesielt vekt på gode rammevilkår for barn- og ungdom.

Høsten 1998, ved ferdigstillelsen av lokalet på Grasmyr, ble sammenslåingen av menighetene i Grenland til én ny menighet markert. Bjørn Nilsen, som hadde hatt ansvaret i Brevik siden 1995, fikk sammen med Ole Kristoffersen, som hadde hatt ansvaret i Porsgrunn fra 1990, ansvaret for menigheten. Dette ble starten på en ny epoke for Menigheten i Grenland.

I 2005 kom det opp en idè om å bruke deler av aktivitetssentret til privat barnehage. Vi så at store deler av bygget stod ubenyttet på dagtid, og dette kunne bli en fin kombinasjon. Etter at godkjenning var innhentet fra offentlige myndigheter, og mindre ombyggingsarbeider var utført kunne vi åpne Grashoppa barnehage ved oppstarten av skoleåret 2005. Barnehagen er organisert som et eget selskap og har plass til ca. 55 barn fordelt på 3 avdelinger.

For å sikre de store verdiene som Menigheten i Grenland eide ble det i 2011 opprettet en stiftelse, Stiftelsen Grasmyr Menighet. Eiendommen ble etter det overdratt til Stiftelsen og BCC Grenland er i dag en av flere virksomheter som leier lokaler på Grasmyr.

På Grasmyr har vi i dag kapasitet til 1000 personer til fester og møter, og i tillegg rommer eiendommen bla. to gymsaler, ulike aktivitetsrom for barn og ungdom samt gode parkeringsmuligheter og en utvendig fotballbane. Her samles menighetens medlemmer flere ganger hver uke til oppbyggelse, fester og mange ulike aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

På Brunstad arrangeres internasjonale stevner, hvor medlemmer fra hele verden deltar. For mange er dette et høydepunkt – en sjanse til å få gode opplevelser, nye venner fra hele verden og en sterkere tro. Stevnene bidrar også med nye impulser i det lokale menighetslivet, og styrker samholdet både mellom medlemmene og mellom de lokale menighetene. 

Stevnene har ulik lengde, hvor det lengste arrangementet er under sommeren, og varer i litt over én uke. Under stevnene skjer noe for enhver aldersgruppe; fra de små barna og helt opp til de eldste medlemmene. Noe av det som skjer under sommerstevnet er:

 • Trosoppbyggende møter
 • Temasamlinger for barn og ungdom
 • Sceneopptredener, film og musikk
 • Sportsturneringer, leker og aktiviteter for barn og ungdom
 • Fellesmåltider for alle

Kilde: https://bcc.no/skoleinfo/hva-kjennetegner-brunstad-christian-church/

Internasjonale konferanser på Brunstad i Vestfold

Som stevnested har Brunstad i Melsomvik vært sentralt for BCC Grenlands medlemmer helt siden 1956, og er en viktig del av menighetslivet i vår lokalmenighet. Stedet ble kjøpt av BCC i 1956 og har siden den gang hatt en stor utvikling. – Fra å være en telt- og campingplass for noen titalls venner, til et konferanse- og feriesenter for tusenvis av mennesker. Her har mange av medlemmene både feriert og deltatt på årlige konferanser helt siden stedet ble kjøpt og er for mange den dag i dag ett av årets høydepunkt.   

BCC benytter fortsatt Brunstad til sine årlige internasjonale konferanser som har vært arrangert i menighetens regi helt siden starten i 1956. Den korte, geografiske avstanden gjør det mulig for medlemmer i BCC Grenland å delta i stor utstrekning.

Menigheten eide Brunstad i 50 år, frem til eierskapet i 2006 ble overført til BrunstadStiftelsen. I dag regulerer BCC sin bruk av stedet gjennom en langsiktig leieavtale med Oslofjord Convention Center AS.

Les mer om dette på bcc.no

Aktivitetsklubben

Fra barna er 6 år får de tilbud om å begynne på noe som kalles for Aktivitetsklubben (forkortet AK). Dette er menighetens barneforening. Hensikten er at barna skal oppleve et aktivt menighetsfellesskap og knytte vennskap på tvers av alderstrinn.

AK organiseres ulikt på de forskjellige stedene. Det er vanlig at AK foregår cirka to timer en kveld i uken, og barna fordeles i grupper med mentorer som følger dem gjennom aktivitetene.

Du kan lese mer om Aktivitetsklubben her.

Brunstad Ungdomsklubb (BUK)

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er BCCs ungdomsforening for ungdom i alderen 13 til 26 år. BUK tilbyr ukentlige aktiviteter innenfor blant annet sport, kunst, friluftsliv og gaming. Siden 2019 har BUK arrangert fire internasjonale camper i året som arrangeres fra Brunstad, her deltar mellom 3.000 og 5.000 ungdom.

Klubbene driver etter mottoet “En for alle, alle for en”, det vil si at medlemmene jobber sammen for å  få råd til aktiviteter, reiser og camper for alle.

For mange ungdom i BCC er Brunstad Ungdomsklubb en viktig del av ungdomstiden. Det er dette ungdommen i BCC samles om, og BUK skal være et tilbud som passer for alle.

Ungdom som deltar i BUK kjenner på en fellesskapsfølelse, først og fremst fordi de samles om den kristne forkynnelsen, med ungdom som tror på det samme evangeliet. Videre skal BUK være et tilbud hvor alle kan drive med noe de liker, sammen med andre de har felles interesser med.

Se bilder, artikler og videoer fra ungdomsprogrammet på BCC sin egen hjemmeside:

Dugnad i BUK

Å delta på aktiviteter og camper koster selvfølgelig penger for ungdomsklubbene. Derfor er dugnad viktig, for å skaffe inntekter til aktivitetene. Dette skaper muligheter for alle til å delta, uansett hvordan den økonomiske situasjonen er i familien en kommer fra.

Flere ganger i måneden jobbes det dugnad for foreningen – både for å dekke lokale aktiviteter i klubben, og for å kunne reise sammen til camper. Dugnad er en god anledning til å lære seg å ta ansvar, lære god arbeidsmoral, og å jobbe for en sak man tror på. Det å jobbe sammen for et felles mål skaper også fellesskapsfølelse og glede.

Du kan lese mer om Brunstad Ungdomsklubb her.