I 2021 hadde BCC Grenland anskaffede midler til formålet på totalt 14 MNOK. Disse inntektene kommer hovedsakelig fra gaver gitt fra medlemmene. Årets aktivitetsresultat ble på 3,4 MNOK.

I liket med året før ble 2021 preget av korona pandemien og foreningens aktivitetsnivå holdt seg derfor lavere enn normalt. Det lave aktivitetsnivået gir bare mindre utslag på kostnadene. Dette skyldes stor andel aktivitetsuavhengige faste kostnader som leiekostnader til Grasmyr Konferansesenter, Risøya og Vatnelian.

Øvrige kostnader til formålet gjelder hovedsakelig arrangementskostnader, økonomi/administrasjon og tilskudd til BCC Servicesenter.

BCC Grenland bidro også i 2021 med et betydelig tilskudd til den sentrale misjonsvirksomheten i BCC på 4,1 MNOK som går til kristen virksomhet og misjon over hele verden. I tillegg er det gitt gave på kr. 250 000 til Brunstad Ungdomsklubbs lokale forening i Grenland, som støtte til det viktige arbeidet for kristent fellesskap og aktivitet for ungdom.

Grafene under viser en fordeling av inntekter og kostnader

Revisors beretning 2021

Årsregnskap 2021

Noter bcc Grenland