Onsdag 16.juni ble det avholdt årsmøte i BKM Grenland. Saker på agendaen var blant annet
revidert budsjett for inneværende år, oppdatering av prosessregler i vedtektene og orientering om årsrapporten for 2020.

Møtet ble sendt fra BKM Grenland sitt lokale i Sundbyveien 233, men selve møtet ble gjennomført digitalt via Zoom på grunn av begrensninger som følge av koronapandemien.

Robert Nilsen ble valgt til å lede møtet, og Nathalie Kristoffersen til å føre protokoll. Begge er en del av styret i BKM Grenland. Adelheid Fuglset og Knut Skreosen ble valgt til å underskrive protokollen, og årsmøtet godkjente både innkalling og saksliste.

Saklisten for årsmøtet

Saklisten med tilhørende dokumenter ble publisert på nettsiden for BKM Grenland 9.juni, med henvisning også fra BKM Grenland sin egen informasjonskanal på telegram.

Følgende saker ble behandlet i årsmøtet:

  • Endring av vedtekter: Oppdaterte prosessregler for årsmøte
  • Årsregnskapet for 2020
  • Revidert budsjett for BKM Grenland 2021
Det ble også orientert om årsrapporten for 2020, samt status i det pågående aktivitet- og økonomiprosjektet.

Endring av vedtekter: Oppdaterte prosessregler for årsmøte

Årsmøtet vedtok forslag til første trinn i vedtektsoppdateringer for BKM Grenland. Robert Nilsen presenterte saken.

Hovedpunktene i oppdaterte prosessregler for årsmøtet gjelder følgende:

  • Beskriver formelle rammer for årsmøtet, hvem som kan ta initiativ til å avholde årsmøte, og frister for utsending av innkalling og saksdokumenter.
  • Deltakere som er 18 år eller eldre og som er med i grunnlaget for tilskudd fra staten har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
  • Årsmøtet fatter vedtak ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med unntak for saker som gjelder vedtektsendringer, som krever to tredelers flertall. Neste trinn i oppdatering av lokalmenighetenes vedtekter vil gjennomføres i løpet av høsten.

Årsregnskapet for 2020

Styremedlem Åsmund Gusfre la frem Aktivitetsregnskapet for 2020 til orientering. Årets aktivitetsresultat ble på kr 6,4 MNOK.

Vedtak av revidert budsjett for 2021

Styremedlem Åsmund Gusfre la frem revidert budsjett for inneværende år i BKM Grenland.
Budsjettert resultat for 2021 er på kr 0,9 MNOK

Alle saker som ble behandles av årsmøtet ble vedtatt

Vedtektsendringer med nye prosessregler for årsmøtet for BKM Grenland krevde enstemmighet blant de fremmøtte, og med 74 stemmer – Ja, 2 stemmer – blank og 0 stemmer – nei, ble vedtektsendringer vedtatt av årsmøtet.

Øvrige saker ble også vedtatt med mer enn 2/3 flertall.

Neste årsmøtet for BKM Grenland er foreløpig planlagt i november, hvor blant annet budsjett for 2022 skal fremlegges, samt neste trinn i oppdatering av lokalmenighetenes vedtekter.