I 2020 hadde BKM Grenland anskaffede midler til formålet på totalt 16,2 MNOK. Disse inntektene kommer hovedsakelig fra gaver gitt fra medlemmene. Årets aktivitetsresultat ble på 6,4 MNOK. Overskuddet benyttes først og fremst til nedbetaling av gjeld.

Selv om 2020 har hatt lav aktivitet som følge av pandemien, har ikke kostnadene i perioden blitt tilsvarende redusert. Dette skyldes i stor grad aktivitetsuavhengige faste kostnader som leiekostnader til Grasmyr Konferansesenter, Risøya og Vatnelian.

Øvrige kostnader til formålet gjelder hovedsakelig arrangementskostnader, avskrivninger, økonomi/administrasjon og tilskudd til BCC Servicesenter. BCC Servicesenter er en støttefunksjon for lokalmenighetene innen organisasjon, medlemssystemer, økonomi og jus, og skal tilrettelegge for en effektiv, trygg og legitim menighetsdrift.

Utover dette har BKM Grenland gitt misjonsgave til BCC på 3,5 MNOK som går til kristen virksomhet og misjon over hele verden. Ikke minst var BCCs kristne medieproduksjon omfattende og viktig for våre medlemmer i 2020.

BKM Grenland bidro i 2020 med en gave på 250 000 NOK til Brunstad Ungdomsklubbs lokalforening i Grenland, som støtte til dette viktige arbeidet for kristent fellesskap og aktivitet for ungdom.

Grafene under viser en fordeling av inntekter og kostnader.

Gaver, andre tilskudd og kostnader

Gaver, andre tilskudd og kostnader