Året 2020 ble annerledes-året. Et år med utfordringer av en helt annen karakter enn noen kunne forestille seg. Pandemien Covid-19 har preget samfunnet og hverdagen vår i stor grad, og vil nok fortsette å gjøre det en stund fremover. Året har likevel åpnet nye muligheter online, som har knyttet oss sammen på en helt ny måte.

Online-sendinger fra Brunstad TV

Brunstad TV har gitt oss internasjonale sendinger nesten hver eneste uke, med bidrag fra trosfeller over hele verden. Herfra har vi fått trosoppbyggelse, søndagsskole for barn, ungdomsmøte og aktivitetssendinger for barn og unge rett inn i stua.

Foruten evangeliets forkynnelse i disse online-sendingene har det vært unikt å oppleve fellesskapet på tvers av landegrenser. TV-sendingene har knyttet oss sterkere sammen med trosfeller fra alle verdenshjørner, både Europa, Afrika, USA, Sør-Amerika, Asia og Australia.

Lokale sendinger og aktiviteter

I tillegg til sendinger fra Brunstad TV, har vi også i BKM Grenland bygget et eget studio for lokale sendinger hvor vi både har hatt trosoppbyggelse fra unge og eldre, kreative aktiviteter for barn og unge, online konkurranser og spill til bruk i hjem og kohorter.

Det meste har vært annerledes enn det pleier, men vi tror likevel 2020 har bragt noe med seg av uvurderlig verdi, både for menigheten og det enkelte medlem. Mange savner det kristne fellesskapet og det å møtes fysisk, men denne tiden har også lært oss nye måter å samhandle på.

Forvaltning av foreningens midler inn i fremtiden

BKM Grenland er i stadig utvikling, og vi opplever at mange av våre barn og unge velger å bli i menighetsfellesskapet videre inn i voksen alder. Dette kommer til syne ved et gradvis voksende medlemstall, med høy andel barn, ungdom og unge voksne.

Våre lokale fasiliteter og aktivitetstilbud trenger å møte foreningens fremtidige behov. Dette setter krav til foreningens forvaltning av inntekter, som i hovedsak kommer fra gaver fra enkeltpersoner og bedrifter.

Styret startet opp et prosjekt vinteren 2020 som har til hensikt å utarbeide en langsiktig aktivitets- og økonomiplan. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2021 og vi ser frem til å involvere flere medlemmer i dette arbeidet.

Styret vil rette en stor takk til alle de frivillige som på ulike måter støtter opp om vårt menighetsliv. Frivilligheten er bærebjelken i vår virksomhet, og mange har lagt ned en stor innsats i form av engasjement, kreativitet og omsorg for at 2020 – tross alt – ble et så innholdsrikt år som det ble.

Til slutt vil vi også rette en spesiell takk til forstanderskapet i BKM Grenland og i BCC, for den inspirasjon de gir til troslivet gjennom forkynnelse og omsorgsarbeid i menigheten.

Vi ser frem til å møtes fysisk igjen og ser lyst på fremtiden.

Styret i BKM Grenland

Robert Nilsen

Styrets leder

Bjørg Ditlefsen

Styremedlem

Simen Andresen

Styremedlem

Åsmund Gusfre

Styremedlem

Nathalie Kristoffersen

Styremedlem